Scroll Top

Albertirsai felhívás

ALBERTIRSAI FELHÍVÁS

a közösségüket és/vagy funkciójukat vesztett egyházi épületek örökségének megőrzésére

Az ICOMOS MNB XXIX. közgyűlésének résztvevői szakmai tanácskozás keretében foglalkoztak az egyházi épületek veszélyeztetett örökségének helyzetével, amely örökség megőrzése érdekében felhívással fordulnak mindazon személyekhez, közösségekhez és intézményekhez, akik  és amelyek együttműködése szükséges az ezt a célt szolgáló intézkedések és feladatok eredményes megvalósításához.

Megállapítva, hogy a vallásokhoz, egyházakhoz kapcsolódó épített örökség: az ország egész területén található egyházi műemlékek, fizikai létezésükben mással nem pótolható, nem helyettesíthető hitelességgel jelenítik meg hazánk történeti, építészettörténeti, spirituális és közösségi értékeinek sajátos összetevőit;

Tekintetbe véve, hogy ezeknek az épületeknek, mint az évszázadok során formálódott épített és szellemi kulturális örökségünk, környezetünk meghatározó elemeinek, ez a jelentősége akkor is fennáll, ha az azokat létrehozó és fenntartó helyi közösség bármilyen okból megszűnt, vagy oly mértékben meggyengült, hogy külső támogatás nélkül már nem képes az elődök hitét és alkotóerejét egyaránt kifejező épületek, épületegyüttesek fenntartására;

Szembesülve a rendeltetésüket elveszítő egyházi épületek számának növekedését mutató tendenciával, amely részben hasonló, részben eltérő okokból, de más európai országokhoz hasonlóan hazánkban is egyre szembetűnőbb módon jelentkezik;

Támaszkodva a szakmai tapasztalatokra, amelyek alapján kijelenthető, hogy ezeknek az épületeknek, épített örökségi javaknak a megőrzése és folyamatos fenntartása csak akkor lehetséges, ha egyrészt a folyamatos gondozásnál jelentősebb beavatkozást nem igénylő műszaki állapotuk biztosított, valamint a rendeltetésszerű, vagy ha az már nem volna lehetséges, a fizikai adottságaikhoz igazodó és az eredeti rendeltetés spirituális tartalmával összeegyeztethető folyamatos használatuk megoldott;

Bízva abban, hogy a jelen felhívás nyomán valamennyi érintett és érdekelt személy, közösség és intézmény, átérezve a közös örökség veszélyben forgó értékei megmentésének jelentőségét és elfogadva a megteendő lépések sürgető és halaszthatatlan időszerűségét,

Az alábbi javaslatokat fogalmazzuk meg:

  1. Készüljön az országos kis topográfiához illeszkedve felmérés a funkciójukat vesztett, üresen álló, méltatlanul hasznosított, illetve a közösségük fenntartó erejének meggyengülése miatt fennmaradásukban veszélyeztetett egyházi műemlékekről, épített örökségi javakról, beleértve az eredetileg világi rendeltetésű épülethez, birtokhoz kapcsolódó kápolnákat és az elnéptelenedett településeken, illetve a településeken kívül találhatókat is;
  2. Javasoljuk olyan, az egyházak és önkormányzatok számára kidolgozott kormányzati ajánlás (előírás?) megfogalmazását, amely felhívja a figyelmet a rendeltetésüket vesztett egyházi épületek, épületegyüttesek jelentőségére és megőrzésük fontosságára, szorgalmazva azt, hogy ezen intézmények a tervezett fejlesztéseikkel kapcsolatos döntés-előkészítés során minden esetben vizsgálják meg, hogy annak megvalósítása egyben ezen épületek új, méltó, fenntartható és fenntartó funkcióba helyezését is szolgálhatja-e.
  3. A javasolt intézkedések és feladatok megvalósítása során minden esetben szükséges a lehető legszélesebb körű együttműködés, amelyben az érintett egyház, illetve felekezet képviselete éppúgy alapkövetelmény, mint a helyi egyházi közösség, gyülekezet, valamint az önkormányzat, továbbá minden olyan hatósági és szakmai intézmény (kormányzati és civil szervezeti) részvétele, amely a műemlékvédelem, az épített örökségi javak védelme terén illetékes, vagy közreműködése hozzájárulhat a kitűzött célok eredményes megoldásához.
  4. Készüljön el és mihamarabb induljon el az „Ipolyi Arnold” kormányzati támogatási program, amely az arra rászoruló hazai egyházi épített örökségi javak, műemlékek vonatkozásában a határon túli magyar örökség megmentését-megőrzését támogató Rómer Flóris programhoz hasonlóan segíti, tervezhető és kiszámítható módon támogatja a veszélyeztetett hazai egyházi épületek, műemlékek megőrzését és méltó használatát. Az „Ipolyi Arnold” támogatási program keretében legyen lehetőség:
  5. az érintett egyházi épületek, épített örökségi javak fenntartható műszaki állapotba való helyreállításának támogatására,
  6. a vallási-hitéleti rendeltetés keretében igényelt, illetve szükségessé váló, az értékek sérelme nélkül megvalósítható fejlesztésük támogatására, például az infrastrukturális ellátottságuk javítására, környezetük rendezésére, stb., valamint
  7. az ezen épületek folyamatos gondozásához szükséges szakmai és anyagi támogatásra.
  8. Minden olyan esetben, amelyekben az eredeti egyházi-vallási rendeltetés fenntartása lehetséges, azt szükséges támogatni, illetve ahol az megoldást jelenthet, az ökumenikus (közös vagy átadott) használatot, ahol pedig ezekre már nincs mód, egy megfelelő új, az eredetivel összeegyeztethető, elsősorban közösségi rendeltetésről szükséges gondoskodni.
  9. Megfontolásra ajánljuk továbbá egy, a magyarországi tájainkat meghatározó, a történeti-keresztény gyökereket megjelenítő kisépítészeti emlékek – kálváriák, határjelző és/vagy fogadalmi keresztek, kápolnák, szobrok és szobor-együttesek – országos számbavételét, , valamint a folyamatos gondozásukat (szükség szerinti restaurálásukat) szolgáló intézményes szervezeti és/vagy támogatási rendszer kidolgozását, létrehozását és működésének, működtetésének a szubszidiaritás elve alapján, a helyi közösségekkel szoros együttműködésben történő biztosítását.
  10. Az ICOMOS MNB, mint a műemlékekkel és műemlékhelyszínekkel foglalkozó nemzetközi szervezet hazai tagozata, felajánlja a témakörben általa ismert, illetve megismerhető nemzetközi tapasztalatok, jó gyakorlatok továbbadását, és készen áll az együttműködésre a Felhíváshoz csatlakozó, a javaslatok megvalósításában részt venni szándékozó valamennyi érdekelt és érintett közösséggel, szervezettel és intézménnyel.

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága köszönetét fejezi ki Albertirsa Város Önkormányzatának, hogy a közgyűlést és a szakmai tanácskozást a nagylelkű támogatásának köszönhetően a témához illő helyszínen, a Művészetek Háza rendeltetésre nemrég helyreállított egykori zsinagógában tarthatta meg; egyben elismerését fejezi ki mindazoknak, akik lehetővé tették ennek az egyházi épületnek méltó helyreállítását és szakszerű megvalósítását.

Albertirsa, 2019. május 24.                                   Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXIX. közgyűlése

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters

Az ICOMOS MNBE 2024-ben június 30-a és július 4-e között, a tolna megyei Murgán rendezi meg az 54. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet….

XXXIV. Közgyűlés

MEGHÍVÓ Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXXIV. Közgyűlését 2024. május 17-én 10:00 órára összehívom, Helyszín: ICOMOS Titkárság 1113 Budapest, Daróczi…

A színvonalas építészet a jövő műemlékeinek forrása. A szakszerű műemlékvédelemben, a felügyeletben – helyreállításban – gondozásban az építőművészek meghatározó szerepet vállalnak.