Kedves Látogató!

Az oldal jelenleg megújítás alatt áll, ezért előfordulhat, hogy nem a legfrissebb információkat tartalmazza.

Kérjük jöjjön vissza később!

A Bizottságot az ICOMOS egyéni, jogi, pártoló és tiszteletbeli tagjainak összessége alkotja.

A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja, kivéve a közgyűlésen való részvételt és szavazást, melyet meghatalmazott útján is gyakorolhat. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

Egyéni tagok lehetnek azok a természetes személyek, akik az alapszabályban meghatározott célok iránt érdeklődnek, azokhoz kapcsolódó szakmai képzettségük, tapasztalatuk és ismereteik alapján végzett önkéntes vagy egyéb tevékenységükkel nemzeti, regionális vagy helyi műemlékek megőrzéséhez, védelméhez, hasznosításához, értékeik érvényre juttatásához kapcsolódnak, elfogadják az ICOMOS és a Bizottság alapszabályát, céljaival és tevékenységével egyetértenek, azokat támogatják, és a részükre megállapított tagdíjat megfizetik.

Az egyéni tagok az ICOMOS tagjaiként a Bizottság minden hazai és nemzetközi tevékenységében részt vesznek, bármely tisztségre választhatók.

Jogi tagok azok a jogi személyiséggel rendelkező, illetve nem rendelkező szervezetek lehetnek, amelyek szakmai tevékenysége részben vagy egészben a műemlékek megőrzéséhez, védelméhez, hasznosításához, értékeik érvényre juttatásához kapcsolódik, elfogadják az ICOMOS és a Bizottság alapszabályát, céljaival és tevékenységével egyetértenek azokat támogatják, és a részükre megállapított tagdíjat megfizetik.

A jogi tagok az ICOMOS tagjaiként minden olyan hazai és nemzetközi tevékenységben részt vesznek és bármely olyan tisztségre választhatók, amely a jogi tag képviseletében eljáró fizikai személy révén megvalósulhat.

Pártoló tagok azok a természetes személyek vagy jogi személyiséggel rendelkező, illetve nem rendelkező szervezetek lehetnek, akik vagy amelyek a nemzet kulturális örökségének megőrzése érdekében csatlakozva a Bizottsághoz annak alapszabályát elfogadják, céljaival és tevékenységével egyetértenek, és a részükre megállapított tagdíjat megfizetik.

A pártoló tagok a Bizottság tagjaiként részesülnek az ICOMOS és a Bizottság tevékenységével összefüggő tájékoztatásban, ez alapján együttműködnek, illetve részt vesznek a Bizottság minden olyan tevékenységében, amely a nemzeti kulturális örökség megőrzését és méltó használatának biztosítását célozza.

Tiszteletbeli cím az ICOMOS azon egyéni tagjának adományozható, akinek a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés e címet megítéli. A cím azon személyeknek adományozható, akik kiemelkedő szolgálatot tettek a műemlékek, műemléki együttesek, műemléki területek megőrzése, védelme, hasznosítása, értékeik érvényre juttatása érdekében. A ICOMOS tiszteletbeli tagjai mentesek a tagdíj fizetése alól.

A tagság létrejötte

A Bizottságba belépni kívánó természetes személyeknek indoklással ellátott tagfelvételi kérelmet, szakmai önéletrajzot, két ICOMOS tag ajánlását, valamint jogi személyeknek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek egy rövid szervezeti leírást kell eljutattniuk a Bizottság titkárságára. A felvételről a Vezetőség dönt. A jelentkezőknek felvételük jóváhagyása után belépési nyilatkozatot kell kitölteniük és tagdíj fizetésére kötelezettek.

A tagdíj befizetése ellenében a jelentkező

 

 • a Bizottság tagjává válik,
 • a jogállásának megfelelő tagsági kártyát kap,
 • megkapja az időszakos kiadványokat.

A tagok az Alpaszabályban foglaltakat tudomásul veszik.

Tagok jogai

Az egyéni tag jogosult:

 • tisztséget betölteni a Bizottság választott testületeiben,
 • a Bizottság választott testületei valamennyi tisztségére javaslatot tenni, a tisztújító Közgyűlést megelőzően legalább 45 nappal a Vezetőséghez eljuttatott írásbeli javaslattal,
 • a Bizottság tevékenységében és rendezvényein részt venni,
 • az Alapszabályban megfogalmazott támogatást kérni, illetve ilyet igénybe venni,
 • a Bizottság Közgyűlésén szavazati joggal részt venni,
 • az ICOMOS valamennyi tisztségét betölteni, illetve ezek betöltésére személyi javaslatot tenni,
 • azokban az előnyökben részesülni, amelyeket az ICOMOS Végrehajtó Bizottsága, illetve a Bizottság vezetősége időről időre meghatároz.

A jogi tag jogosult:

 • tisztséget betölteni a Bizottság választott testületeiben,
 • az ICOMOS valamennyi tisztségének betöltésére személyi javaslatot tenni,
 • a Bizottság választott testületei valamennyi tisztségére javaslatot tenni, a tisztújító Közgyűlést megelőzően legalább 45 nappal a Vezetőséghez eljuttatott írásbeli javaslattal,
 • a Bizottság tevékenységében és rendezvényein részt venni,
 • az Alapszabályban megfogalmazott támogatást kérni, illetve ilyet igénybe venni,
 • a Bizottság Közgyűlésén szavazati joggal részt venni,
 • azokban az előnyökben részesülni, amelyeket az ICOMOS Végrehajtó Bizottsága, illetve a Bizottság vezetősége időről időre meghatároz.

A pártoló tag jogosult:

 • a Bizottság tevékenységében és rendezvényein részt venni,
 • az Alapszabályban megfogalmazott támogatást kérni, illetve ilyet igénybe venni,
 • a Bizottság Közgyűlésén tanácskozási joggal részt venni,
 • azokban az előnyökben részesülni, amelyeket a Bizottság vezetősége időről időre meghatároz.

A tiszteletbeli tag jogosult tanácskozási joggal részt venni a Vezetőség ülésein. A tiszteletbeli tag jogosult a Bizottság Közgyűlésén szavazati joggal részt venni.

A tag köteles

 • a megállapított tagdíjat évente határidőre befizetni (a tiszteletbeli tagok kivételével),
 • lehetőségei szerint támogatni az ICOMOS, illetve a Bizottság célkitűzéseit és tevékenységét,
 • a Bizottság Alapszabályában foglaltaknak eleget tenni.

A tagsági viszony megszűnése

A tagsági viszony megszűnik:

 • kilépéssel, amit a Bizottság Vezetőségéhez címzetten, írásban kell bejelenteni, legalább 3 hónappal a naptári év vége előtt,
 • a Közgyűlés kizárhatja a tagság sorából azt a tagot, aki a tagsági díjat 6 hónapot meghaladó időtartamban – a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel ellátott írásbeli felszólítás ellenére – sem rendezi, illetve aki a jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartást folytat. A törlésről, illetve a kizárásról való döntés előtt legalább 15 nappal a tagot írásban értesíteni kell arról, hogy a közgyűlés mikor fogja a döntését meghozni, és lehetőséget kell adni arra a tagnak, hogy álláspontját írásban, vagy a közgyűlés előtt szóban kifejtse; a kizárásról a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt,
 • a megállapított tagdíjnak felszólítás ellenére sem történő fizetése esetén a Bizottság Vezetősége által határozatban kimondott törléssel,
 • az egyéni, pártoló vagy tiszteletbeli tag halála esetén,
 • a jogi tagságú intézmény, szervezet stb. jogutód nélküli megszűnése esetén.

A kizárásról, illetőleg a törlésről szóló határozat csak azt követően hozható meg, hogy a határozattal érintett személy részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. A Vezetőség törlést kimondó határozatával szemben a tag a közgyűléshez fordulhat.

 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tagságával járó előnyök:

* állandó informáltság a műemlékvédelem hazai és külföldi eseményeiről, pályázatairól, ösztöndíjairól,
tb. az ICOMOS Híradó és az ICOMOS News/Nouvelles ICOMOS révén;
* ingyenes belépésre jogosító tagsági kártya a világ legtöbb múzeumába, műemlékébe, romterületére;
* az UNESCO/ICOMOS Dokumentációs Központjának szabad használata;

 

Tagdíjaink a 2023-as évre:
Egyéni tag éves tagdíja 20.000 Ft,
30 éves korig 10.000 Ft (50% kedvezmény)
Jogi tag éves tagdíja 90.000,-Ft.
Pártoló tagdíja 10.000,-Ft.

Kérjük a 2024. évi tagdíjat 2023.november 30-ig befizetni szíveskedjenek!

A befizetéseket elsősorban

 • közvetlen banki átutalással javasoljuk rendezni az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület OTP Banknál vezetett 11705008-20498803 számú számlájára,

külföldről történő utalásnál: IBAN: HU94 1170 5008-2049-8803-0000-0000 BIC(SWIFT)kód: OTPVHUHB

de adott esetben továbbra is mód van

 • sárga csekken történő befizetésre (csak kérésre postázzuk a csekket, kérjük ilyen irányú igényüket telefonon vagy írásban/e-mailen jelezzék Titkárságunknak!)

 

Mindkét esetben kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a tag/tagok nevét, és hogy 2024-es tagdíj.

 

Amennyiben a tagdíj befizetése nem saját bankszámláról történik, kérjük, legyenek kedvesek az alábbi Tagdíjátvállalási nyilatkozatot megküldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.

További kérdés esetén forduljanak a Titkársághoz a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, vagy a +36 70 709 0813-as telefonszámon.

Román András Dokumentációs Központ